Χρήσιμοι Σύνδεσμοι για την ενημέρωση σας:

  • Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιββάλοντος & Ενέργειας
   Αγροτική Ανάπτυξη
   www.minagric.gr
  • Οργανισμός Πληρωμών & Ελέγχου Κοινωτικών Ενισχύσεων
   Προσανατολισμού & Εγγύησεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.)
   www.opekepe.gr
  • Οργανισμός Ελληνικών Αγροτικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ)
   www.elga.gr
  • GAIA Επιχειρείν
   www.c-gaia.gr
  • Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ)
   www.oga.gr